Oblasti osobnostního rozvoje

10.07.2022

V dnešní době existuje mnoho profesí, které pomáhají lidem v tom být lepší, stabilnější, řešit sebe sama, posunout se dál a umět se v životě realizovat na maximum. Některé tyto profese potřebují specifické vzdělání, jiné vycházejí ze zkušeností jedince nebo umění propojit znalosti a dovednosti. 

Pro zjednodušení lze rozdělit pole působnosti do 4 stran. První z oblastí je oblast potřeb, očekávání a problémů (ve smyslu, že se něco stalo), které zejména vychází z minulosti. Oproti tomu se rozpíná rovina budoucnosti, řešení, nových poznatků a cest. Touto osou jdou napříč roviny, kdy odborník nabízí a sděluje řešení, možnosti, nabídky, nebo naopak se spíš ptá, dozvídá, vyzdvihuje a narovnává klientovi myšlenky a emoce.

Jednotlivé odborné profese se vzájemně doplňují a v určitém rozsahu i překrývají. Například koučink se též může zabývat emocemi, , v terapiích se též probírá schéma, co chceme v životě dál. V rámci etického kodexu a kompetencí by se profesionální odborník měl ujmout klienta, který spadá do jeho odbornosti, a případně pomoci najít vhodnějšího specialistu na konkrétní situace a témata.

PSYCHOLOGIE
Psychologie je věda o lidské psychice, jednání a prožívání. Tato věda nabízí možnost subjektu (člověku) zkoumat sám sebe, svůj rozvoj a interakce vůči svému okolí, tak jako jiným subjektům. Studuje mentální dění, konání, emoce, myšlenky, motivace a jejím předmět je duše (z řecké mytologie psýché). Psycholog je absolvent pětiletého studia na vysoké škole (3 roky Bc a 2 roky navazující Mgr.). 

PSYCHOTERAPIE
Psychoterapeut je absolvent pětiletého výcviku, do kterého je přijat na základě minimálního dosaženého vzdělání humanitního oboru (Bc.). Psychoterapie je specifická oblast léčby duševních poruch a traumat zejména pomocí slov (rozhovorem). Psychologie a psychoterapie zkoumá minulé, prožité a procítěné situace a citová zranění, které znovu s pacientem prochází a tím se snaží napravit vzorce chování a pomoci pacientovi narovnat jeho vnitřní já.

PSYCHIATRIE
Psychiatr je absolvent medicíny. Je to lékař, který může předepisovat léky. Psychiatrie spadá pod lékařský obor, který se zabývá diagnostikou, studií a léčbou duševních chorob a stavů, které jsou patologické, tedy nemocemi.

TERAPIE
Terapeut jako termín nemá oporu v zákoně, a tudíž jej může používat kdokoliv bez kvalifikace. Terapie může být jakýkoliv vztah, souhrn praktik a struktur, které vedou k léčbě nebo ovlivnění průběhu nemocí a vnitřních stavů. 

PORADENSTVÍ
Poradce nabízí a sděluje možnosti na základě potřeb, zkušeností a očekávání. Z daného souboru potřeb a možností poradce vybere a předá vhodnou volbu, variantu na míru. Poradce zastává specifickou oblast, ve které se specializuje (finanční poradce, realitní poradce, aj). Poradenství jako takové vybírá z toho co je, tady a teď.

KONZULTACE
Konzultace je rozhovor/rozbor na určité téma nebo oblast. Nejčasteji se probírá, co se nepovedlo, co může být jinak a jak se z toho ponaučit. Konzultace nemusí mít výsledek, slouží často jako podklad pro poradenství či jiné směry.

TRÉNINK
Tato disciplína již ze své podstaty tvoří budoucnost. Nabízí možnosti se posouvat, získávat nové dovednosti, znalosti a řešení. Nicméně jeho struktura je spíše sdělovací. Trenér je člověk, který vede, předává a určuje směr. Zkušený trenér umí přizpůsobit obsah, strukturu, tempo a flow toku informací podle své skupiny, ať se jedná o individuální nebo skupinovou lekci. Má maximální odpovědnost za to, co přesně a kolik si toho klienti odnáší.

MENTORING
Tento pojem pochází z historického jména Mentor. V rámci řeckých bájí se jednalo o blízkého přítele Odyssea, který svěřil svého syna Telemacha do rukou právě Mentorovi se slovy, nauč ho všemu, čemu umíš. Mentoring primárně sděluje/předává, ale i se ptá, aby mohl mentor co nejúderněji navést klienta (menteeho) na správnou cestu. Mentor je někdo zkušený v dané oblasti, který může nabídnout a sdělit své poznání a know-how.

KOUČINK
Jedná se o oblast osobnostního rozvoje, který se zaměřuje na pozitivní budoucnost. Kouč specifickými dotazy a nástroji zjišťuje a podporuje potenciál svého klienta. Ten si zvědomuje své myšlenky a nachází možnosti, kterými se chce vydat. Kouč primárně nesděluje, neradí, ale klade silné otázky, které klient potřebuje slyšet. Koučink udržuje dané schéma, náplň a směr. Jedná se o důvěrné prostředí dvou stran, kde na jedné straně stojí kouč (coach), zodpovědný za proces, a na straně druhé koučovaný (coachee), zodpovědný za svůj výsledek.